روانکار ها

با کیفیت های پتروشار

Bareliz GTF 75W-90
Bareliz GFT
75W-90
API GL-5, PAO
Bareliz GFT 75W-80
Bareliz GFT
75W-80
API GL-5, PAO
Bareliz G-5 75W-80
Bareliz G-5
75W-80
API GL-5, Synthetic
Bareliz ATF CVTF Multi
Bareliz ATF
CVTF Multi
PAO, Fully Synthetic
SKZIC TOP 0W-20 SNPlus C5 4L
SKZIC TOP
0W-20
API:SN Plus, PAO
SKZIC TOP 0W-40 SP 4L
SKZIC TOP
0W-40
API:SP, Fully Synthetic
SKZIC TOP 5W-40 SP 4L
SKZIC TOP
5W-40
API:SP, Fully Synthetic
SKZIC X7 5W-30 SP 4L
SKZIC X7
5W-30
API SP, Fully Synthetic
SKZIC X7 LS 10W-40 SN 4L
SKZIC X7 LS
10W-40
API: SN, Synthetic
SKZIC X9 5W-40 SP 4L
SKZIC X9
5W-40
API:SP, Fully Synthetic
فهرست