روغن موتور بنزینی

با کیفیت های پتروشار

SKZIC TOP 0W-20 SNPlus C5 4L
SKZIC TOP
0W-20
API:SN Plus, PAO
SKZIC TOP 0W-40 SP 4L
SKZIC TOP
0W-40
API:SP, Fully Synthetic
SKZIC TOP 5W-40 SP 4L
SKZIC TOP
5W-40
API:SP, Fully Synthetic
SKZIC X7 5W-30 SP 4L
SKZIC X7
5W-30
API SP, Fully Synthetic
SKZIC X7 LS 10W-40 SN 4L
SKZIC X7 LS
10W-40
API: SN, Synthetic
SKZIC X9 5W-40 SP 4L
SKZIC X9
5W-40
API:SP, Fully Synthetic
BARELIZ-BZ-7-5W-30-1L.png
Bareliz BZ-7
5W-40
API:SP, ACEA C6, PAO,
BARELIZ-BZ-7-5W-30-1L.png
Bareliz BZ-7
5W-30
API:SP, ACEA C6, PAO,
BARELIZ BZ-7 0W-20 1L API SP
Bareliz BZ-7
0W-20
API:SP, ACEA C6, PAO,
FOSSER Premium RSi 5W-40
FOSSER Premium RSi
5W-40
ACEA A3/B3, API: SN/CF
فهرست