روغن گیربکس اتوماتیک

با کیفیت های پتروشار

Bareliz ATF CVTF Multi
Bareliz ATF
CVTF Multi
PAO, Fully Synthetic
FOSSER ATF CVT 1L
FOSSER ATF
CVT
Fully Synthetic
FOSSER ATF Multi 1L
FOSSER ATF
Multi
Fully Synthetic
FOSSER ATF DSG 1L
FOSSER ATF
DSG Fluid
Fully Synthetic
FOSSER ATF 8-speed 1L
Fosser ATF
8-Speed
Fully Synthetic
FOSSER ATF 6-speed 1L
Fosser ATF
6-Speed
Fully Synthetic
Bareliz ATF DCT DSG Delta 1L
Bareliz ATF
DCT/DSG δ
PAO, Fully Synthetic
Bareliz ATF DCT DSG Alpha 1L
Bareliz ATF
DCT/DSG α
Fully Synthetic (Yubase)
Bareliz ATF
Multi LV
PAO, Fully Synthetic
Bareliz ATF Multi HV 1L
Bareliz ATF
Multi HV
PAO, Fully Synthetic
فهرست