روغن گیربکس دستی

با کیفیت های پتروشار

Bareliz G-5 75W-80
Bareliz G-5
75W-80
API GL-5, Synthetic
BARELIZ MTF 75W-80 1L API GL4
Bareliz MTF
75W-80
API GL4+, Fully Synthetic
فهرست